Persondatapolitik

Persondatapolitik

Her finder du vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger. Læs mere om, hvad det betyder for dig, der bruger STENDER services og hjemmeside nedenfor.

Dataansvarlig

Den dataansvarlige og dermed ansvarlig for at informationer om dig, håndteres korrekt og sikkert.

Data vil aldrig blive videregivet til 3. part eller blive brugt i andre sammenhænge end herunder listet.

Virksomhedens identitet og kontakt oplysninger:

Stender Administration ApS

Bymidten 29

3500 Værløse

CVR-nr. 30715926

E-mail: info@frisoerstender.dk

Web: frisoerstender.dk

Kontakt vedrørende databeskyttelse:

Hvis du har spørgsmål om vores behandling af dine oplysninger, kan du kontakte vores afdelingen som sidder med dette på ovenstående oplysninger.

Data der indsamles

De persondata vi gemmer når du er kunde hos os og benytter vores services, er følgende:

Fornavn og efternavn

Fødselsdag

Adresse og by

Email-adresse

Telefonnummer

Ønske om at modtage markedsføring via nyhedsbreve og sms

Aftaler om behandlinger

IP adresse ved registrering og brug af vores services

Formål med indsamling af data’en

Årsagen til vi gemmer disse data, er følgende:

For at kunne indgå en aftale med dig og gemme aftalen vores kalender og bookingsystem

For at kunne udsende påmindelser og bekræftelser på vores aftale

For at kunne oprette en faktura til dig

For at kunne se dine tidligere og fremtidige aftaler således at jeg kan yde den bedst mulige service

Statistiske formål: Der foretages analyser af samhandel og rapportering på de generelle kunde oplysninger, der indsamles

Kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader personoplysninger til følgende kategorier af modtagere:

Andre virksomheder i STENDER koncernen som led i markedsføringstiltag under iagttagelse af derom gældende regler

Vores databehandler på grundlag af databehandleraftaler

Kryptering

Kunders journaler og andre personfølsomme data er krypteret med SSL og der benyttes altid SSL / Https-sikkerhed ved dataoverførelse.

Sletning

Vi sletter oplysningerne om dig, når de ikke længere er nødvendige.

STENDER følger generelt den opbevaringsfrist, der gælder efter bogføringsloven. For at sikre korrekt håndtering af tilbagevendende kundeforhold, potentielle reklamationssager og garantiforpligtelser og for at kunne leve op til vores forpligtelser, har vi vurderet, at det er nødvenligt at gemme alle oplysninger i op til fem år plus indeværende fra forretningsforholdet er ophørt.

For kommende og potentielle kunder omfattet af markedsføringsrelaterede aktiviteter følger vi de gældende regler i markedsføringsloven og principper om god markedsføringsskik.

Dine rettigheder

Du har efter lovgivningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Du kan gøre brug af dine persondatarettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontakt oplysninger finder du øverst i denne politik.

Hvis du ønsker at få adgang til, få rettet eller slettet oplysninger om dig, eller gøre indsigelse mod vores databehandling, undersøger vi, om det er muligt, og giver dig svar på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter, at vi har modtaget din henvendelse.

Dine rettigheder

Ret til at se oplysninger (indsigtsret): Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse): Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes. Vi skal i alle tilfælde tage stilling til, om vi mener din anmodning er berettiget. Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Ret til sletning: Vi sletter generelt persondata, når de ikke længere er nødvendige. I særlige tilfælde har du ret til at få specifikke oplysninger om dig slettet, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning. Det gælder fx, hvis du trækker dit samtykke tilbage, og vi ikke har et andet grundlag for at behandle oplysningerne. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Ret til begrænsning af behandling: Hvis du bestrider oplysninger, som vi har registreret eller på anden vis behandler, kan du anmode os om at begrænse behandlingen af oplysningerne, indtil vi har haft mulighed for at fastslå, om oplysningerne er korrekte. Du kan også anmode om begrænsning i stedet for sletning, hvis du mener vores behandling af oplysningerne er ulovlig, eller hvis du mener vi ikke længere har brug for oplysningerne, eller hvis du mener dine legitime interesser går forud for den dataansvarliges legitime interesser. Hvis du får medhold i, at vores behandling skal begrænses, må vi fremover kun behandle oplysningerne med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet): Du har ret til at modtage persondata, du har stillet til rådighed for os, og dem, vi har indhentet om dig hos andre aktører på baggrund af dit samtykke. Hvis vi behandler data om dig som led i en kontrakt, hvor du er part, kan du også få tilsendt dine data. Du har også ret til at overføre disse persondata til en anden tjenesteudbyder. Du kan også bede os om at få oplysningerne sendt direkte fra den dataansvarlige til en anden myndighed eller virksomhed. Hvis du ønsker at bruge din ret til dataportabilitet, vil du modtage dine persondata fra os i et almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.

Ret til indsigelse: Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af oplysninger om dig. Du kan også gøre indsigelse mod vores anvendelse eller videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af oplysningerne.

Ret til at få information om nye formål: Hvis vi ønsker at bruge oplysninger om dig til et andet formål, end de formål, vi tidligere har oplyst over for dig, fx i denne privatlivspolitik, har du ret til at få information herom, inden vi viderebehandler oplysningerne til det andet formål.

Ret til at trække dit samtykke tilbage: Hvis vores behandling af dine oplysninger sker på grundlag af dit samtykke, kan du til enhver tid trække samtykket tilbage. Hvis du tilbagekalder samtykket, må vi ikke behandle oplysningerne fremover. Tilbagekaldelse af samtykke påvirker ikke lovligheden af den behandling, der er sket forud for tilbagekaldelsen. Hvis vi har et andet lovligt grundlag for behandling end samtykke med et selvstændigt formål – eksempelvis opbevaring af oplysninger af hensyn til overholdelse af reglerne om bogføring – vil denne behandling fortsat kunne finde sted.